დავით ბულია

გენერალური დირექტორის მოადგილე უსაფრთხოების და ინვენტარიზაციის დარგში

დავით ბულია

დავით ბულია

დავით ბულია

გენერალური დირექტორის მოადგილე უსაფრთხოების და ინვენტარიზაციის დარგში